Thai English
รหัสกิจกรรม 631305###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ลอยกระทง
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 27 ต.ค. 2563 08:35 - 27 ต.ค. 2563 08:35
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 31 ต.ค. 2563 08:00 - 31 ต.ค. 2563 18:00
สถานที่จัด  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายการศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002