Thai English
รหัสกิจกรรม 631302###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ แนะแนวการเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 27 ต.ค. 2563 09:21 - 27 ต.ค. 2563 09:21
จำนวนเป้าหมาย 80 คน
วันที่จัดกิจกรรม 18 พ.ย. 2563 08:30 - 18 พ.ย. 2563 16:30
สถานที่จัด  

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายการศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002