Thai English
รหัสกิจกรรม 631303002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พิธีมุทิตาสถาบันและงานรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 27 ต.ค. 2563 09:23 - 27 ต.ค. 2563 09:23
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ธ.ค. 2563 07:00 - 11 ธ.ค. 2563 12:00
สถานที่จัด  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายการศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002