Thai English
รหัสกิจกรรม 631303003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สัมมนาค่ายวิชาการพระธาตุพนม
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 27 ต.ค. 2563 09:27 - 27 ต.ค. 2563 09:27
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 26 ธ.ค. 2563 09:00 - 27 ธ.ค. 2563 17:00
สถานที่จัด  

อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายการศึกษา และสโมสรนักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002