Thai English
รหัสกิจกรรม 630505###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Nihon Promotion
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 27 ต.ค. 2563 13:00 - 27 ต.ค. 2563 13:00
จำนวนเป้าหมาย 60 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 พ.ย. 2563 09:00 - 05 พ.ย. 2563 17:00
สถานที่จัด  

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002