Thai English
รหัสกิจกรรม 633201012
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Young Economist Mini Symposium
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 29 ต.ค. 2563 14:23 - 29 ต.ค. 2563 14:23
จำนวนเป้าหมาย 80 คน
วันที่จัดกิจกรรม 16 พ.ย. 2563 12:00 - 16 พ.ย. 2563 18:00
สถานที่จัด  

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนกพร จรบุรมย์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002