Thai English
รหัสกิจกรรม 632101017
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 30 ต.ค. 2563 13:44 - 30 ต.ค. 2563 13:44
จำนวนเป้าหมาย 400 คน
วันที่จัดกิจกรรม 12 พ.ย. 2563 13:00 - 12 พ.ย. 2563 16:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุม 1-2 อาคาร BS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิทธิวัฒน์ จันชัยชิต
ที่ปรึกษาโครงการ อ.นริสรา พาลุสุข
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002