Thai English
รหัสกิจกรรม 631101###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมการจราจรเตรียมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ ประจำปี 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 01 พ.ย. 2563 09:00 - 01 พ.ย. 2563 16:00
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 พ.ย. 2563 09:00 - 01 พ.ย. 2563 12:00
สถานที่จัด  

ห้องตักศิลา  ชั้น 1 อาคาอรุณ  จิรวัฒน์กุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นักศึกษาชั้นปี 2
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.สุรชัย พิมหา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002