Thai English
รหัสกิจกรรม 633201011
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ฮาโลวีนสร้างสรรค์สัมพันธไมตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 02 พ.ย. 2563 10:48 - 02 พ.ย. 2563 10:48
จำนวนเป้าหมาย 60 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 พ.ย. 2563 17:00 - 03 พ.ย. 2563 20:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุม M301 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกมลนัทธ์ ศรีสะอาด
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002