Thai English
รหัสกิจกรรม 630701014
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเรียนรู้อาสาสู่สังคม ( 7 พ.ย.63)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.33 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 02 พ.ย. 2563 11:01 - 02 พ.ย. 2563 11:01
จำนวนเป้าหมาย 80 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 พ.ย. 2563 13:00 - 07 พ.ย. 2563 20:00
สถานที่จัด  

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพงษ์ ทองพุทธ
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.โกสินทร์ วิระษร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002