Thai English
รหัสกิจกรรม 630701016
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เปิดรั้ว 7 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 02 พ.ย. 2563 14:14 - 02 พ.ย. 2563 14:14
จำนวนเป้าหมาย 400 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 พ.ย. 2563 07:00 - 01 พ.ย. 2563 18:00
สถานที่จัด  

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพงษ์ ทองพุทธ
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.โกสินทร์ วิระษร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002