Thai English
รหัสกิจกรรม 630202008
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เลือกตั้งหัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.50 หน่วย
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 04 พ.ย. 2563 08:59 - 04 พ.ย. 2563 08:59
จำนวนเป้าหมาย 513 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 พ.ย. 2563 08:30 - 03 พ.ย. 2563 16:00
สถานที่จัด  

ลานกิจกรรมชั้น B อาคารวิทยาศาสตร์ 08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002