Thai English
รหัสกิจกรรม 639904018
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สามัคคีธรรมในนักศึกษา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมนักศึกษาคริสเตียน
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 04 พ.ย. 2563 15:06 - 04 พ.ย. 2563 15:06
จำนวนเป้าหมาย 7 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 พ.ย. 2563 18:00 - 03 พ.ย. 2563 21:00
สถานที่จัด  

ห้องศาสนพิธีคริสต์โปรเตสแตนท์  ชั้น 5  อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมนักศึกษาคริสเตียน
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.พิศมัย มะลิลา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002