Thai English
รหัสกิจกรรม 630803003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสางานวัฒนธรรมเกาหลีสัญจร 2020 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 06 พ.ย. 2563 15:51 - 06 พ.ย. 2563 15:51
จำนวนเป้าหมาย 60 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 พ.ย. 2563 13:00 - 04 พ.ย. 2563 16:00
สถานที่จัด  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ รายวิชาภาษาเกาหลี
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ ดร. สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002