Thai English
รหัสกิจกรรม 632101019
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Intelligent Student KKBS Camp
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 28.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 02 พ.ย. 2563 07:30 - 15 พ.ย. 2563 17:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 พ.ย. 2563 08:00 - 15 พ.ย. 2563 16:30
สถานที่จัด  

ห้องประชุมชั้น 6 (เพียงฟ้า) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานพัฒนาวิชาการและนักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ หัวหน้างานพัฒนาวิชาการและนักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ คุณกรกนก อิทร์สอน หัวหน้างานพัฒนาวิชาการและนักศึกษา คณะบิรหารธุรกิจและการบัญชี มข.

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (50 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002