Thai English
รหัสกิจกรรม 633201013
ชื่อกิจกรรม / โครงการ บูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชน
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 13 พ.ย. 2563 15:04 - 13 พ.ย. 2563 15:04
จำนวนเป้าหมาย 49 คน
วันที่จัดกิจกรรม 12 พ.ย. 2563 12:00 - 12 พ.ย. 2563 18:00
สถานที่จัด  

ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัทธนันท์ คำจันทา
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ศิวาพร ฟองทอง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002