Thai English
รหัสกิจกรรม 631101###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรม ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.33 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 14 พ.ย. 2563 08:30 - 15 พ.ย. 2563 16:00
จำนวนเป้าหมาย 64 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 พ.ย. 2563 08:30 - 15 พ.ย. 2563 16:00
สถานที่จัด  

ห้องตักศิลา  ชั้น 1 อาคาร อรุณ จิรวัฒน์กุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002