Thai English
รหัสกิจกรรม 632801###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พัฒนาและต่อยอดทักษะสำหรับทรัพยากรมนุนย์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของยุวชนอาสา
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 5.00 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 15 พ.ย. 2563 17:27 - 15 พ.ย. 2563 17:27
จำนวนเป้าหมาย 190 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 พ.ย. 2563 04:00 - 04 พ.ย. 2563 17:30
สถานที่จัด  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002