Thai English
รหัสกิจกรรม 630201###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ฟังบรรยายหัวข้อ การออกแบบวัสดุนาโนเพื่อนวัตกรรมทางด้านชีวการแพทย์
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.50 หน่วย
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 16 พ.ย. 2563 09:29 - 16 พ.ย. 2563 09:29
จำนวนเป้าหมาย 140 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 พ.ย. 2563 13:00 - 05 พ.ย. 2563 14:30
สถานที่จัด  

ห้องวิทยวิภาส๑ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิภาวี อำมาตทัศน์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002