Thai English
รหัสกิจกรรม 630703###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พิธีทำบุญมอบถวายศาลาพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 16 พ.ย. 2563 09:35 - 16 พ.ย. 2563 09:35
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 25 พ.ย. 2563 06:00 - 25 พ.ย. 2563 09:00
สถานที่จัด  

วัดสว่างสุทธาราม  บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ศรัญญา ศรีนะ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.วิไลวรรณ หม้อทอง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002