Thai English
รหัสกิจกรรม 630704002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สวดมนต์ทำวัตรเย็นประจำสัปดาห์ (22 ต.ค.63)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 16 พ.ย. 2563 09:51 - 16 พ.ย. 2563 09:51
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 พ.ย. 2563 07:00 - 07 พ.ย. 2563 18:00
สถานที่จัด  

ณ วิหารพระพุทธชินราชจำลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพงษ์ ทองพุทธ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.สิทธิชัย คำใสย์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ วิหารพระพุทธชินราชจำลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002