Thai English
รหัสกิจกรรม 634503###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ CAMP IN NKC 2020 ว่าที่กาลพฤกษ์ช่อที่ 58
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 9.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 16 พ.ย. 2563 09:49 - 16 พ.ย. 2563 09:49
จำนวนเป้าหมาย 48 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 พ.ย. 2563 13:00 - 17 พ.ย. 2563 13:00
สถานที่จัด  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยุทธภูมิ ขุลาหล้า
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002