Thai English
รหัสกิจกรรม 634501###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พัฒนากระบวนทัศน์การเรียนรู้คู่ "Legal Mind" ครั้งที่ 4
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.33 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 16 พ.ย. 2563 13:25 - 16 พ.ย. 2563 13:25
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 พ.ย. 2563 13:00 - 10 พ.ย. 2563 18:00
สถานที่จัด  

อาคารสำนักงานบริหาร ห้องประชุม NK1407 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.อัจฉราพร สีหวัฒนะ
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002