Thai English
รหัสกิจกรรม 630704003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สวดมนต์ทำวัตรเย็นประจำสัปดาห์ (4 พ.ย.63)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 16 พ.ย. 2563 15:05 - 16 พ.ย. 2563 15:05
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 พ.ย. 2563 17:00 - 04 พ.ย. 2563 18:00
สถานที่จัด  

ณ วิหารพระพุทธชินราชจำลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพงษ์ ทองพุทธ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.สิทธิชัย คำใสย์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ วิหารพระพุทธชินจำลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002