Thai English
รหัสกิจกรรม 630203###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานเอิ้้นน้องสู่ขวัญ โฮมกันวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.50 หน่วย
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 16 พ.ย. 2563 15:35 - 16 พ.ย. 2563 15:35
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 พ.ย. 2563 18:00 - 07 พ.ย. 2563 22:00
สถานที่จัด  

ห้องวิทยวิภาส๑ และลานกิจกรรมข้องห้องวิทยวิภาส๑ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002