Thai English
รหัสกิจกรรม 634501###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 17 พ.ย. 2563 09:29 - 17 พ.ย. 2563 09:29
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 พ.ย. 2563 09:00 - 15 พ.ย. 2563 16:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุม NK2217

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุมาภรณ์ ไชยช่วย
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002