Thai English
รหัสกิจกรรม 639903039
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อาสาพาทำดี ตอน ต้นกล้าอาสาพลังสร้างสรรค์ปันรักสู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมอาสาพัฒนา
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 17 พ.ย. 2563 09:46 - 17 พ.ย. 2563 09:46
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 พ.ย. 2563 09:00 - 01 พ.ย. 2563 15:00
สถานที่จัด  

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก บ้านลูกรัก อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมอาสาพัฒนา
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวอมร อุ่นเจริญ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002