Thai English
รหัสกิจกรรม 630503###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายแสงเทียนสัญจร ครั้งที่ 22
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 17 พ.ย. 2563 11:58 - 17 พ.ย. 2563 11:58
จำนวนเป้าหมาย 187 คน
วันที่จัดกิจกรรม 13 พ.ย. 2563 08:00 - 15 พ.ย. 2563 16:00
สถานที่จัด  

โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002