Thai English
รหัสกิจกรรม 630503###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ นักศึกษาช่วยงาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 17 พ.ย. 2563 13:37 - 17 พ.ย. 2563 13:37
จำนวนเป้าหมาย 3 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 พ.ย. 2563 10:00 - 17 พ.ย. 2563 12:00
สถานที่จัด  

อาคารพิมลกลกิจ ชั้น1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยวิชาการ
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002