Thai English
รหัสกิจกรรม 630301005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ AGGIE Night 57
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 17 พ.ย. 2563 13:46 - 17 พ.ย. 2563 13:46
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 13 พ.ย. 2563 08:30 - 14 พ.ย. 2563 23:00
สถานที่จัด  

อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002