Thai English
รหัสกิจกรรม 634501###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สานสัมพันธ์น้องพี่ ACCOUNT
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.66 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 18 พ.ย. 2563 13:50 - 18 พ.ย. 2563 13:50
จำนวนเป้าหมาย 80 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 พ.ย. 2563 08:30 - 14 พ.ย. 2563 22:00
สถานที่จัด  

บริเวณอาคารสำนักงานบริหาร (ช่วงกลางวัน)
ห้องประชุม NK1407 อาคารสำนักงานบริหาร (ช่วงเย็น)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมีนตรา ศรีชัยภูมิ
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์อรอุมา ฤทธิ์ศรี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002