Thai English
รหัสกิจกรรม 634503###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ร่วมบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 15 ต.ค. 2563 17:00 - 05 พ.ย. 2563 09:00
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 พ.ย. 2563 09:00 - 05 พ.ย. 2563 15:00
สถานที่จัด  

ณ  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัชนีวรรณ คำภา
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวรัชนีวรรณ คำภา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002