Thai English
รหัสกิจกรรม 632801###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สู่โลกสหกิจศึกษาแบบมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 22 พ.ย. 2563 13:51 - 22 พ.ย. 2563 13:51
จำนวนเป้าหมาย 172 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 พ.ย. 2563 08:30 - 05 พ.ย. 2563 16:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมโรงแรมพลูแมน รางน้ำ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002