Thai English
รหัสกิจกรรม 632101020
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายการเงินสู่ชุมชน
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 8.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 07 ธ.ค. 2563 08:00 - 07 ธ.ค. 2563 08:30
จำนวนเป้าหมาย 0 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 ธ.ค. 2563 08:00 - 09 ธ.ค. 2563 16:00
สถานที่จัด  

โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย หมู่8 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ ดร.พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที อาจารย์ ดร.พลอยไพลิน  กิจกสิวัฒน์ สาขาวิชาการเงิน คระบริหารธุรกิจและการบัญชี

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (200 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002