Thai English
รหัสกิจกรรม 632103002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS ช่วยงานยินดีบัณฑิตและฝึกซ้อมรับปริญญา ประจำปี2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 10.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 10 ธ.ค. 2563 07:00 - 10 ธ.ค. 2563 09:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 ธ.ค. 2563 08:00 - 14 ธ.ค. 2563 17:00
สถานที่จัด  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี , ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (50 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002