Thai English
รหัสกิจกรรม 633201018
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนไปทำงาน (Power BI)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 28 พ.ย. 2563 10:25 - 28 พ.ย. 2563 10:25
จำนวนเป้าหมาย 35 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 ธ.ค. 2563 09:00 - 08 ธ.ค. 2563 12:00
สถานที่จัด  

ห้อง w703 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัทธนันท์ คำจันทา
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ประเสริฐวิจิตรนพรัตน์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002