Thai English
รหัสกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม / โครงการ
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิจกรรม หน่วย
สังกัด
ชมรม / สโมสร
ด้าน .
วันที่เปิดรับสมัคร -
จำนวนเป้าหมาย คน
วันที่จัดกิจกรรม -
สถานที่จัด  
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002