Thai English
รหัสกิจกรรม 630903003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาเตรียมความพรัอมพี่บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ วันที่ 11 ธันวาคม 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.65 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 30 พ.ย. 2563 10:44 - 30 พ.ย. 2563 10:44
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ธ.ค. 2563 11:00 - 11 ธ.ค. 2563 16:30
สถานที่จัด  

ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนานักศึกษาคณะฯ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.พลลพัฎฐ์ ยงฤทธิปกรณ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002