Thai English
รหัสกิจกรรม 630703009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2563 (9 มกราคม 2564)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 07 ม.ค. 2564 09:46 - 07 ม.ค. 2564 09:46
จำนวนเป้าหมาย 800 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 ม.ค. 2564 06:00 - 09 ม.ค. 2564 19:00
สถานที่จัด  

ณ วัดสว่างสุทธาราม  บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ศรัญญา
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ วัดสว่างสุทธาราม  บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002