Thai English
รหัสกิจกรรม 632101###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS ประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับเข้าศึกษาเชิงรุก
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ม.ค. 2564 08:00 - 11 ม.ค. 2564 08:50
จำนวนเป้าหมาย 25 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ม.ค. 2564 08:00 - 12 ม.ค. 2564 17:00
สถานที่จัด  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญญาลักษณ์ ลิ้มทองกุล
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวธัญญาลักษณ์ ลิ้มทองกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่อหน่วยกิจกรรมได้ที่ คุณธัญญาลักษณ์ ลิ้มทองกุล 

ภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี KKBS

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (25 คน)
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002