Thai English
รหัสกิจกรรม 630301###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การแข่งขัน RoV AG Tournament ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 9.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ม.ค. 2564 10:00 - 11 ม.ค. 2564 10:00
จำนวนเป้าหมาย 120 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 ม.ค. 2564 08:00 - 10 ม.ค. 2564 20:30
สถานที่จัด  

โรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ และอาคาร AG05

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมนุม AGGIE E-sport สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002