Thai English
รหัสกิจกรรม 630800002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การคัดเลือกและสนับสนุนทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ไม่ขอรับหน่วยกิจกรรม)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.00 หน่วย
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 0. ไม่ระบุ
วันที่เปิดรับสมัคร 12 ม.ค. 2564 10:13 - 12 ม.ค. 2564 10:13
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 25 ม.ค. 2564 09:00 - 29 ม.ค. 2564 17:00
สถานที่จัด  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิรัก ผิวบาง
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารศรี สอทิพย์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002