Thai English
รหัสกิจกรรม 634501035
ชื่อกิจกรรม / โครงการ วิเคราะห์ธุรกิจจากรายงานทางการเงิน
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 20 ม.ค. 2564 15:01 - 20 ม.ค. 2564 15:01
จำนวนเป้าหมาย 80 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 มี.ค. 2564 09:00 - 20 มี.ค. 2564 16:00
สถานที่จัด  

ห้อง NK2210 อาคารรเียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.นุชจรินทร์ โลหะปาน
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002