Thai English
รหัสกิจกรรม 634501036
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางด้านบัญชี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 20 ม.ค. 2564 15:18 - 20 ม.ค. 2564 15:18
จำนวนเป้าหมาย 70 คน
วันที่จัดกิจกรรม 19 ก.พ. 2564 09:00 - 19 ก.พ. 2564 16:00
สถานที่จัด  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NK2316 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์กีรติ นิวรณุสิต
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002