Thai English
รหัสกิจกรรม 632102002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 12 ม.ค. 2564 09:00 - 02 ก.พ. 2564 16:00
จำนวนเป้าหมาย 2600 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 ก.พ. 2564 09:00 - 02 ก.พ. 2564 16:00
สถานที่จัด  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นกองอำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งแบบดิจิตอล

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา KKBS
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา KKBS

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (2600 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002