Thai English
รหัสกิจกรรม 632103003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS บริจาคโลหิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 10 ก.พ. 2564 09:00 - 10 ก.พ. 2564 14:00
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 ก.พ. 2564 09:00 - 10 ก.พ. 2564 14:00
สถานที่จัด  

ลานเอนกประสงค์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002