Thai English
รหัสกิจกรรม 630902010
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.50 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 28 ม.ค. 2564 10:37 - 28 ม.ค. 2564 10:37
จำนวนเป้าหมาย 400 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 ก.พ. 2564 08:30 - 02 ก.พ. 2564 16:30
สถานที่จัด  

ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002