Thai English
รหัสกิจกรรม 634501###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงมิติทางสังคมเพื่อการพัฒนาสู่ไทยแลนด์ 5.0
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 03 ก.พ. 2564 13:25 - 03 ก.พ. 2564 13:25
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ก.พ. 2564 08:00 - 01 ก.พ. 2564 16:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุม NK1407 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงษ์ศักดิ์ บุตรดาวาปี
ที่ปรึกษาโครงการ ดร.ณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002