Thai English
รหัสกิจกรรม 630701###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กิจกรรมจำลองการสอบ OSCE กองอายุรกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ครั้งที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 04 ก.พ. 2564 10:10 - 04 ก.พ. 2564 10:10
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ก.พ. 2564 12:45 - 07 ก.พ. 2564 15:15
สถานที่จัด  

ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ศรัญญา
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.โกสินทร์ วิระษร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002