Thai English
รหัสกิจกรรม 639903072
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยขน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564 กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬากลางแจ้ง
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ก.พ. 2564 07:45 - 08 ก.พ. 2564 07:45
จำนวนเป้าหมาย 53 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ก.พ. 2564 08:30 - 06 ก.พ. 2564 18:00
สถานที่จัด  

สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธนภรณ์ โยวะผุย
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002